Eschenbach studio h mikroskop 3414

Prvi ureðaji nisu imali pravo mesto da budu kao novi, jer njihovo uveæanje istraživaèkog objekta nije bilo originalno, a akcija je bila zasnovana na upotrebi dnevne svetlosti. Moderne su vrlo jasne