Slobodno kretanje robe presude

Osnovne pretpostavke Evropske zajednice

Precizan odgovor na pitanje "šta èini CE certifikat?" to je povezano sa rešavanjem osnovnih pretpostavki da je Evropska unija. Pokazano je da su osnova za njegovo usvajanje tri principa: slobodno kretanje robe, žene i novac. Da bi se primijenili gore navedeni principi, države èlanice EU su odluèile ukloniti sve prepreke za trgovinu unutar Zajednice i, štaviše, dogovorile su zajednièku politiku na sudu za partnere izvan EU. Zahvaljujuæi zajednièkom trgu, stvorena je površina za razmjenu, slièna onoj koja se nalazi na granici jedne zemlje. Dobio je društvo Jedinstvenog lokalnog tržišta ili zajednièkog tržišta.

Zajednièko lokalno tržište i plasiranje robe na tržište

Jedna od najdužih prepreka trgovini izmeðu zemalja su nacionalni zahtjevi u pogledu oblika i sigurnosti proizvoda. U svakoj zemlji postojali su razlièiti obrasci i norme koje su se znaèajno podijelile izmeðu razlièitih zemalja. Producent koji je želio da ponudi svoja djela u svojim zemljama morao je svaki put ispuniti njegove osobne zahtjeve. U smislu uklanjanja poteškoæa u trgovini, bilo je potrebno ukinuti te razlike. Standardi vezani za cirkulaciju èlanaka nisu mogli biti ukinuti. Stoga je jedno rješenje bilo ujediniti vrijednost u okviru cijele zajednice, zahvaljujuæi kojoj je trgovinska razmjena ovisila o tim istim zahtjevima.

U poèetnoj fazi napravljen je pokušaj regulisanja propisa EU u odnosu na neki kvalitet èlanaka i materijala. Zbog visokog nivoa složenosti i dugotrajnih procesa, ovaj pristup je objavljen.

Rješenje je bilo stvaranje pojednostavljenog dodatka tehnièkom tehnièkom usklaðivanju. Odreðeni su osnovni sigurnosni zahtjevi za neke grupe proizvoda, što mora biti uèinjeno prije nego što se proizvod ili materijal kupi na jedinstvenom europskom tržištu.

Preduzetnici izvan EU koji treba da uvedu proizvod na trziste zajednice, npr. Iz Turske, moraju to uciniti tako da njihov proizvod zadovoljava EU standarde i standarde. Na njima je da pokažu tu èinjenicu.

Stvoreni su harmonizovani standardi, zahvaljujuæi kojima preduzetnici znaju koji su bitni zahtjevi. Nije obaveza primjene ovih pravila. Poduzetnik može dokazati da je njegov proizvod odobren za kupovinu na Trgu Zajednice.

Ce Certifikat - izjava proizvoðaèa

CE oznaka je jednako èudna kao i izjava proizvoðaèa da proizvod zadovoljava osnovne zahtjeve informacija koje ga tretiraju.Poznat je simbol deklaracije proizvoðaèa ili ovlaštenog zastupnika. Potvrðuje da je proizvod stajao u jedinstvu s važeæim zahtjevima sadržanim u savjetima o proizvodu. To je, dakle, jedna ili više razlièitih direktiva.

Pravo Zajednice predviða pretpostavku o usaglašenosti i ispunjavanje minimalnih sigurnosnih zahtjeva za proizvod koji nosi oznaku CE.

CE certifikat je montiran na uèinak našeg proizvoðaèa ili ovlaštenog predstavnika. Ovo se nastavlja nakon što se dokaže da proizvod zadovoljava stroge zahtjeve direktive. Da bi se uvela ova èinjenica, procedura ocjenjivanja usklaðenosti je premještena i nakon dobre provjere izdaje se izjava o sukladnosti. Procedure ocenjivanja usaglašenosti mogu biti razlièite u zavisnosti od rizika koji zavise od upotrebe odreðenog proizvoda. Što je veæi rizik od upotrebe pjesme pored njih daleko od teškog, proizvoðaè ili ovlašteni predstavnik ne smije ništa uèiniti. U nekim sluèajevima je potrebno zadovoljiti zahtjeve èak desetak standarda Zajednice.